ประกันสังคม เผยยอดผู้ประกันตน ที่โทรสอบถามข้อมูลผ่าน 1506

ประกันสังคม

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินการให้บริการศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 1506 ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค. – เม.ย. 62) ซึ่งมีจำนวนลูกจ้างผู้ประกันตน โทรสอบถามข้อมูลสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่
1. สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม จำนวน 561,008 เรื่อง
2. ตรวจสอบสิทธิ์ของตนเอง จำนวน 528,278 เรื่อง
3. การสมัครและการส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 253,422 เรื่อง
4. การเลือกสถานพยาบาล/การเปลี่ยนสถานพยาบาล จำนวน 93,655 เรื่อง
5. มาตรา 40 สำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตน จำนวน 70,809 เรื่อง

Author: อุ๋ง